कोल्हापूरच्या राजाच्या भाविकांकडून आलेल्या देणगीतूनच मंडळ विविध सामाजिक उपक्रम राबवित असते. ज्या भाविकांना देणगी द्यावयाची असेल त्यांनी गोल सर्कल मित्र मंडळ या नावाने धनादेश अथवा डिमांड ड्राप्ट खालील पत्त्यावर पाठवावा:
  • रंकाळवेश गोल सर्कल मित्र मंडळ,रंकाळा स्थानक चौक,कोल्हापूर,४१६०१२.


Developed By :Revolution IT Solutions